POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

ZAPISY OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony  https://www.formedia.com.pl jest Formedia Krzysztof Ulański  90-312 Łódź Plac Zwycięstwa 2d NIP: 726 1697989 adres poczty elektronicznej (priv@formedia.com.pl) zwany dalej “Administratorem”.

Użytkowaniem jest osoba fizyczna korzystająca ze strony https://www.formedia.com.pl

Administrator, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwana dalej „rozporządzenie RODO”), szanuje i w pełni uznaje prawo Użytkowników do prywatności i ochrony danych osobowych, a tym samym przetwarza niezbędne dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem RODO oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administrator stosuje wszelkie dostępne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkowników odpowiednią do zagrożeń
oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności podejmuje wszelkie działania celem zabezpiecza danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawnych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Dane osobowe Użytkowników, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane jedynie do celów:

przygotowania wyceny usługi za pomocą formularza dla osób zainteresowanych usługą za wyraźną zgodą Użytkownika; kontaktowania się z Użytkownikiem za pomocą formularza kontaktowego; udzielania odpowiedzi na zapytania Użytkownika drogą mailową lub przez kontakt telefoniczny  – podstawą prawną tych działań jest przetwarzanie danych niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą; do celów marketingowych – za wyraźną  zgoda Użytkownika – zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO.

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika:

Imię i nazwisko, Numer telefonu, Adres e-mail, Rodzaj i zakres prowadzonej dzielności, adres ip.

Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2  jest dobrowolne i wymaga zgody Użytkownika i jest niezbędne do przedstawienia wyceny usługi drogą elektroniczną oraz kontaktu z Użytkownikiem celem odpowiedzi na jego pytania drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez Administratora przez okres:

odnośnie danych przetwarzanych w celu przygotowanie wyceny usługi za pośrednictwem formularza, maila lub telefonu – przez okres trwania korespondencji związanej z wyceną usługi, a w razie zawarcia umowy na świadczenie usługi  zasilą bazę klientów Administratora i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte jeżeli nie dojdzie do współpracy między Administratorem i Użytkownikiem, w terminie do 30 dni od ostatniego kontaktu Użytkowania z Administratorem lub w razie cofnięcia zgody.

odnośnie danych przetwarzanych w celu udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem formularza, telefonu lub e-mail – do czasu czytelnego dla Administratora zamknięcia korespondencji lub kontaktu ze strony Użytkownika. Dane zostaną usunięte przed upływem 30 dni. W przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji, dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości.

dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane do wysyłania informacji marketingowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników uzyskanych zgodnie z ust. 2 innym podmiotom.

III. UPRAWNIENIA UŻTKOWNIKA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane w celach marketingowych następuje na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć swoją zgodę, poprzez kontakt mailowy z Administratorem. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, w wypadku gdy są one nieprawdziwe, nieaktualne, niekompletne lub zostały pozyskane  z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownik może korzystać z wyżej wskazanych uprawnień poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres Administratora.

W przypadku naruszeń dotyczących procesu przetwarzania danych skargi należy zgłaszać do organu nadzorczego, którego rolę pełni Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

PLIKI “COOKIES”

Strona https://www.formedia.com.pl  używa plików „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie Użytkownika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) sąto pliki tekstowe, których celem jest gromadzenie standardowych informacji na temat logowania się w Internecie oraz na temat zachowania użytkownika podczas odwiedzania stron internetowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika  i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej.

Dostęp do plików Cookies ma tylko Administrator. Pliki nie zawierają danych osobowych.

Na stronie  https://www.formedia.com.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: session cookies („sesyjne”) oraz persistent cookies („stałe”). Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.  Pliki „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Administrator korzysta z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Użytkownika reklamy. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. W tym zakresie Administrator opiera się na prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych usług. W tym celu Administrator wykorzystuje pliki cookies firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.. W ramach ustawień plików cookies Użytkownik może ustalić, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez Administratora z Pixela Facebooka.

Facebook Pixel pozwala firmie Facebook na identyfikację osób odwiedzających https://www.formedia.com.pl jako grupy docelowej do wyświetlania reklam na  portalu Facebook. Administrator korzysta z  Facebook Pixel do wyświetlania swojej reklamy na portalu Facebook osobom zarejestrowanym na tym portalu społecznościowym, a którzy wykazali zainteresowanie usługami świadczonymi przez Administratora.  Administrator wykorzystuje także Facebook Pixel celem analizy skuteczności reklam na portalu Facebook dla celów statystycznych. Facebook Pixel ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook w trakcie wizyty Użytkownika na stronie https://www.formedia.com.pl. Zgromadzone w ten sposób informacje są przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają Administratorowi na ustalenie tożsamości.

Administrator wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj przeglądarki internetowej stosowanej do przeglądania stron internetowych, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony itp. W tym zakresie Administrator korzysta Google Analytics wykorzystując pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.. Administrator opiera się  na prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych usług. Użytkownik w ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies ma możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics Administrator będzie korzystał z narzędzi marketingowych, czy też nie.